BST Group รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (Site2 NBL) และบริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวเขียว : Green Star Award) จำนวน 3 รางวัล และรับประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 (ธงขาว-ดาวทอง : Gold Star Award) จำนวน 3 รางวัล รวมทั้งหมด 6 รางวัล จากคุณพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจะพิจารณามอบให้แก่องค์กรที่มีการรักษามาตรฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับดีเยี่ยม ซึ่งจัดขึ้นโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจ

BST เพิ่มโอกาสผู้รอดชีวิต ส่งมอบอุปกรณ์กู้ชีพในรถพยาบาล มูลค่ากว่า 200,000 บาท
 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คุณวิโรจน์ เลิศสลัก ผู้จัดการโรงงาน คุณสมเกียรติ บุญศักดิ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กู้ชีพในรถพยาบาล มูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และผู้ประสบอุบัติเหตุจากท้องถนน เพิ่มโอกาสผู้รอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตได้มากขึ้น โดยส่งมอบให้กับมูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จุดมาบตาพุด โดยมีคุณกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ มูลนิธิสว่างพรกุศล ระยอง จุดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
BST เดินหน้าพัฒนาศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) สนับสนุนผ้าม่านกันแสงแดด ให้กับศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ระยอง รวมเป็นงบประมาณ 40,000 บาท ภายใต้โครงการ ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้าง ความดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ประจำปี 2565 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ประชาชน และผู้มาใช้บริการอาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ได้มีบรรยากาศที่ดี และปลอดภัยจากแสงแดดที่เข้ามาภายในอาคารทำให้อากาศร้อน โดยนายวชิระ ศิลาแสงรุ้ง ผู้จัดการแผนกกระบวนการผลิต BST เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบให้กับคุณณรงค์ เคล้าคล่อง ประธานชุมชนโขดหินมิตรภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ของศูนย์สาธารณสุขโขดหิน ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

วันที่ 17 มิ.ย. 65 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST นำโดยคุณสิทธวีร์  ตันตราสัย ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย คุณบุษบา บุญมั่น ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมพนักงานจิตอาสา ร่วมปรับปรุงพื้นผิวถนนโดยเติมยางมะตอยบริเวณรอยต่อผิวถนน ภายใต้โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” โดยมีคุณสุนทร ปริญจิตต์ ประธานชุมชนบ้านพลง และชาวชุมชน ทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงระดับพื้นผิวถนนทางเข้าชุมชนบ้านพลง ให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และเป็นการสานต่อความร่วมมือดำเนินกิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ของผู้บริหาร ที่ได้พบปะผู้นำชุมชนและสานเสวนาเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการ “ร่วมคิด ร่วมร่าง ร่วมสร้างความดี” ดำเนินกิจกรรมมาเป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้พนักงานตอบแทนสู่ชุมชนและสังคมภายนอก โดยเขียนโครงการมานำเสนอผ่าน “คณะทำงานโครงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม” โดยโครงการที่จะผ่านการพิจารณาอนุมัติต้องเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนหรือกลุ่มบุคคลเป็นส่วนใหญ่ และมุ่งเน้นกิจกรรมที่พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ตอบโจทย์ความยั่งยืนต่อไป