share

BST จัดมอบทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องปีที่ 9 ประจำปี 2566 รวมจำนวน 150,000 บาท

Last updated: 15 Feb 2024
521 Views
BST  จัดมอบทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องปีที่ 9 ประจำปี 2566 รวมจำนวน 150,000 บาท

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด หรือ BST ได้จัดทำแผนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษาต่างๆ โดยจัดพิธีมอบเงินทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้นำไปใช้ประโยชน์ โครงการนี้ได้ดำเนินการตามโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2558-2566 รวมระยะเวลา 9 ปีติดต่อกัน (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเข้าร่วมเป็นปีที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก เพิ่มช่องทางในการสรรหาผู้สมัครงานให้มากขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเข้าหาผู้สมัครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาในสถานศึกษา และได้เป็นการตอบแทนคืนสังคมอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพจากทั้ง 3 สถาบันเข้ามาร่วมฝึกงานที่บริษัทฯ และในอนาคตน้องๆ อาจมีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป โดยมีรายการทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคระยอง จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 150,000 บาท

Related Content
We use cookies to improve our website performance and experience and you can choose to set consent for cookies by clicking Cookie settings You can learn more about the use of cookies at .... Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare