share

BST รวมใจชวนจิตอาสา สืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลามชุมชน

Last updated: 18 Mar 2024
136 Views
BST รวมใจชวนจิตอาสา สืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลามชุมชน

งานประเพณีบุญข้าวหลามจะจัดเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 หลังจากเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อแสดงถึงความอิ่มหนำสำราญ โดยเชื่อว่าจะช่วยทำให้อยู่ดีกินดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวของตนเอง และเพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม BST ได้ส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสามีส่วนร่วมกับกิจกรรมพร้อมสนับสนุนงบประมาณ ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการกับพี่น้องชุมชน ที่พร้อมจะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึงในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉางในระหว่างวันที่ 11 ก.พ.- 8 มี.ค. 67 ถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญนี้ให้มีการสืบสานต่อไปและสิ่งที่แฝงมานอกจากการชักจูงให้ผู้คนทำบุญทำกุศลกันแล้วยังเป็นโอกาสพิเศษที่คนในครอบครัวญาติพี่น้องได้กลับมาพบปะกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้เห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงามและเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สืบทอดงานบุญข้าวหลามให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน


BST มีเป้าหมายร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable development Goals (SDGs) ที่เป็นเป้าหมายระดับโลกจำนวน 17 เป้าหมายครอบคลุมทั้งประเด็นเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จะร่วมกันผลักดันให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีโดยไม่ทำลายโลกไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืนซึ่งนำมาสู่การตั้งเป็น ESG Policy (Environmental Social & Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน


BST "มุ่งมั่นความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่คู่ชุมชน"

Related Content
We use cookies to improve our website performance and experience and you can choose to set consent for cookies by clicking Cookie settings You can learn more about the use of cookies at .... Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare