วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท บีเอสที

"นวัตกรรมทางเคมีภัณฑ์เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณค่า"

วิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มบริษัท บีเอสที คือ

" ไม่มีอันตราย กับทุกคน ทุกเวลา

No Harm to Anyone Anytime "

    เป็นพันธสัญญาที่เราทุกคนทั้งองค์กรยึดถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างและต่อเนื่องในทุกกิจกรรมโดยไม่มีข้อยกเว้น เราพร้อมสื่อสารและรับฟัง เพื่อให้เข้าใจเหตุผลและวิธีการในการลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตราย และตัดสินใจอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม มีกระบวนการพัฒนาระบบและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเราทุกคนต้องมีภาวะผู้นำ และใช้ความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีความห่วงใยซึ่งกันและกัน อย่างยั่งยืนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


โดยวิสัยทัศน์นี้ยึดถือและนำไปปฏิบัติใช้โดยพนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัท บีเอสที โดยทั่วกันโดยมีความหมายของคำว่า "อันตราย" ได้แก่

 • การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (Injuries or Fatalities)
 • การหกรั่วไหลของสารเคมีที่ไม่ได้วางแผนไว้ (Unplanned Chemical Releases)
 • โรคเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน (Occupational Illnesses)
 • การปลดปล่อยพลังงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ (Unplanned Energy Releases)
 • การลักขโมย การทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือการใช้ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน (Theft, Property Damage, or Act of Workplace Violence)
 • ผลกระทบเชิงลบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย หรือต่อสิ่งแวดล้อม (Negative Impact to Stakeholders or the Environment)
 • การใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือสิ้นเปลือง (Inefficient or wasteful use of energy and natural resources)
 • การปล่อยมลพิษสู่บรรยากาศ ที่ไม่ได้วางแผนไว้ (Unplanned pollution release)


ผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท บีเอสที หมายถึง ทุกคน ที่กล่าวถึงในวิสัยทัศน์ และเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการบรรลุวิสัยทัศน์นี้ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • พนักงานและผู้รับเหมา
 • ลูกค้าและผู้เยี่ยมชม
 • ผู้ถือหุ้น (เจ้าของ)
 • ชุมชนและโรงงานข้างเคียง
 • หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง


    กลุ่มบริษัท บีเอสที จะต้องได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการผลิตจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามความคาดหวังหรือเกินจากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งการอนุญาตนี้

 

"ทุกเวลา" คำนี้หมายถึงทุกทุกขณะ โดยไม่คำนึงถึงคืนหรือวัน หรือชนิดของงานที่จะถูกดำเนินการ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ